Шимелевич Анна Генриховна - история изобразительного искусства

Кандидат искусствоведения, доцент. В команде Art Depo studio c 2015 года.

Преподает курсы: «История изобразительного искусства», «История декоративно-прикладного

искусства», «История архитектуры», «Теория, методология и историография

искусствоведения», «Стилистика и литературное редактирование», «Организация и методика

научной работы», «Научно-практический семинар», «Основы музееведения» и др. Руководит

научной работой аспирантов и магистрантов в БГАИ.

Окончила Белорусский государственный университет по специальности «Белорусский и

русский языки и литература» (1989), Санкт-Петербургский государственный академический

институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по специальности

«Искусствоведение» (1995), аспирантуру Белорусского государственного университета

культуры и искусств по специальности «Теория и история искусств» (2002).

В 2004 году защищена кандидатская диссертация по специальности 17.00.09 на тему

«Закономерности генезиса и эволюции художественного течения эклектизма в архитектуре

Беларуси».

Научные публикации:

Шимелевич, А.Г. Архитектор Юрий Григорьев / А.Г. Шимелевич // Архитектура и строительство.

– 2002. – № 3 (151). – С. 49-50.

Шимелевич, А.Г. Декор и тектоника: уроки китайского декоративного искусства / А.Г.

Шимелевич // Пути поднебесной: Китайская цивилизация в диалоге культур: сб. науч. тр. –

Мінск: Бел. гос. ун-тет, 2006. – С. 334-341.

Шимелевич, А.Г. Из опыта изучения китайской народной гравюры / А.Г. Шимелевич //

Китаеведение в белорусском образовательном пространстве: сб. науч. тр. – Мінск: Респ. ин-т

высш. школы, 2009. – С. 111-120.

Шимелевич, А.Г. Первый этап послевоенного восстановления Минска: ансамбль проспекта

имени Сталина / А.Г. Шимелевич // Архитектура и строительство. – 1997. – № 2. –3(123-124). –

С. 33-38.

Шымелевіч, Г.Г. Архітэктурны эклектызм у Беларусі – адлюстраванне агульнаеўрапейскіх

сацыякультурных працэсаў другой паловы ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя / А.Г. Шымелевіч //

Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін: матэрыялы IV міжнар. кангрэса

беларусістаў. – Мінск, 2006. – С. 126-133.

Шымелевіч, Г.Г. Ваенная тэма ў мастацтве ў беларускай мастацкай крытыцы 1980-х гг. / А.Г.

Шымелевіч // ІІ-я Няфёдаўскія чытанні. З подзвігам у сэрцы: тэма Вялікай Айчыннай вайны ў

беларускім мастацтве ХХ – пачатку ХХІ ст.: матэрыялы Міжнар. навук.-творч. канф., Мінск, 24-25

сакавіка 2005г. / Беларус. дзярж. акадэмія мастацтваў. – Мінск, 2005. – С. 67-70.

Шымелевіч, Г.Г. Вывучэнне помнікаў эклектыкі, рэтраспектывізму і мадэрну ў курсе гісторыі

мастацтва Беларусі / А.Г. Шымелевіч // Нацыянальная мастацкая школа: праблемы

трансфармацыі на сучасным этапе: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., 23–24 мая 2002 г. /

Беларус. дзярж. акад. мастацтваў; рэдкал.: Р. Б. Смольскі [і інш.]. – Мінск, 2003. – С. 35-37.

Шымелевіч, Г.Г. Вывучэнне помнікаў эклектыкі, рэтраспектывізму і мадэрну ў межах дысцыплін

гісторыка-мастацтвазнаўчага цыкла / А.Г. Шымелевіч // Чалавек. Культура. Адукацыя.:

матэрыялы рэспуб. навук.-тэар. канф.– Мінск, 2003. – С. 230-233.

Шымелевіч, Г.Г. История декоративного искусства: некоторые проблемы преподавания / А.Г.

Шымелевіч // Вну культуры і мастацтваў у адукацыйнай сістэме рэгіёна: матэрыялы ІІ

Усерасійскай электроннай навук.-практ. канф. – Самара, 2003. – С. 231-235.

Шымелевіч, Г.Г. Капліца-пахавальня Святаполк-Мірскіх у Міры – помнік архітэктуры гістарызму

пачатку ХХ ст. / А.Г. Шымелевіч // Мірскі замак як культурна-гістарычны феномен XV–XX

стагоддзяў: новыя даследаванні: матэрыялы навук.-практ. канф. – Мінск, 2004. – С. 186-189.

Шымелевіч, Г.Г. Ордэрны эклектызм і неакласіцызм у архітэктуры Беларусі другой паловы ХІХ –

пачатку ХХ ст. / А.Г. Шымелевіч // Актуальныя праблемы фарміравання духоўнай і мастацкай

культуры моладзі: матэрыялы навук. канф. – Мінск, 2002. – С. 189-194.

Шымелевіч, Г.Г. Праблемы ўмацавання кадравага патэнцыялу беларускага мастацтвазнаўства (з

вопыту работы аспірантуры БДАМ) / А.Г. Шымелевіч // Дзяржава і творчая асоба: роля творчай

інтэлігенцыі ў фарміраванні ідэалогіі беларускай дзяржавы: матэрыялы рэсп. навук.-тэарэт.

канф., Мінск, 15 крас. 2004 г. / Мін-ва культуры РБ, Беларус. дзярж. акад. мастацтваў; рэдкал.:

Р.Б. Смольскі [і інш.]. – Мінск, 2004. – С. 115-117.

Шымелевіч, Г.Г. Роля дэкору ў вобразнай структуры архітэктуры Беларусі другой паловы ХІХ –

пачатку ХХ стагоддзя / А.Г. Шымелевіч // І-я Няфёдаўскія чытанні: Беларускае мастацтва:

гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук.-творч. канф. Мінск, 18-19 лют. 2003 г. /

Беларус. дзярж. акад. мастацтваў; рэдкал.: Р.Б. Смольскі (старш.) [і інш.]. – Мінск, 2003. – С. 130-

135.

Шымелевіч, Г.Г. Творчасць Фердынанда Рушчыца ў кантэксце санкт-пецярбургскага мадэрна /

А.Г. Шымелевіч // Матэрыялы навук. чытанняў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння

Ф.Рушчыца. – Мінск, 2002. – С. 36-38.

Шымелевіч, Г.Г. Традыцыі іспана-маўрытанскай маёлікі і керамічнае мастацтва Беларусі / А.Г.

Шымелевіч // Матэрыялы круглага стала «Іспанія – Беларусь». – Мінск, 2005. – С. 124-130.

Шымелевіч, Г.Г. Традыцыі народнага драўлянага дойлідства і творчыя прыёмы эклектызму ў

архітэктуры Палесся ХІХ – пачатку ХХ ст. / А.Г. Шымелевіч // Комплекснае даследаванне

фальклору і этнакультуры Палесся: матэрыялы ІІ міжнар. фальклорна-этналінгвістычнай канф.,

прысвечанай 220-годдзю З.Даленгі-Хадакоўскага. – Мінск, 2005. – С. 138-142.

Шымелевіч, Г.Г. Эклектычная архітэктура на беларускай вёсцы (другая палова ХІХ – пачатак ХХ

ст.) / А.Г. Шымелевіч // Актуальныя праблемы сусветнай мастацкай культуры: матэрыялы

міжнар. навук. канф. – Ч. 2. – С. 96 – 100.

Шымелевіч, Г.Г. Вобразнае пераасэнсаванне дэкаратыўных прыёмаў эклектыкі ХІХ ст. у

сучаснай беларускай архітэктуры / А.Г. Шымелевіч // Нацыянальная мастацкая школа:

праблемы трансфармацыі на сучасным этапе: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., 23–24 мая

2002 г. / Беларус. дзярж. акад. мастацтваў; рэдкал.: Р. Б. Смольскі [і інш.]. – Мінск, 2003. – С. 75-

78.

Шымелевіч, Г.Г. Вывучэнне мастацкай культуры 2-й паловы ХІХ стагоддзя: праблемы

тэрміналогіі / А.Г. Шымелевіч // Весці НАН Беларусі. – 2004. – № 1. – С. 83-91.

Шымелевіч, Г.Г. Декоративное искусство: многообразие форм и особенности преподавания /

А.Г. Шымелевіч // Мастацкая адукацыя і культура. – 2003. – № 3. – С. 45-47.

Шымелевіч, Г.Г. Изучение памятников ретроспективизма и модерна в рамках дисциплин

историко-искусствоведческого цикла / А.Г. Шымелевіч // Вну культуры і мастацтваў у

адукацыйнай сістэме рэгіёна: матэрыялы І Усерасійскай электроннай навук.-практ. канф. –

Самара, 2002. – С.43-47.

Шымелевіч, Г.Г. Инновационные методы в учебной и научной деятельности студентов / А.Г.

Шымелевіч // Культура. Наука. Творчество.: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск,

19–20 апр. 2007 г. / Белорус. гос. акад. искусств [и др.] ; науч. ред. С.П. Винокурова. – Минск,

2008. – С.351-352.

Шымелевіч, Г.Г. Кампаратыўны метад у мастацтвазнаўчых даследаваннях студэнтаў / А.Г.

Шымелевіч // Актуальныя праблемы мастацтва і сучаснай мастацкай школы Беларусі ва ўмовах

глабалізацыі культуры: матэрыялы міжнар. навук-тэар. канф. – Мінск, 2008. – С. 222-226.

Шымелевіч, Г.Г. Малюнкі Напалеона Орды як крыніца даследавання эклектычнай архітэктуры

Беларусі / А.Г. Шымелевіч // Напалеон Орды: жыццё, творасць, мастацкая спадчына:

матэрыялы міжнар. навук. канф., прысвечанай 200-годдзю Н. Орды. – Мінск, 2007. – С. 171-175.

Шымелевіч, Г.Г. На варце культуры і духоўнасці / А.Г. Шымелевіч // Мастацтва. – 1992. – № 10.

– С. 58-61.

Шымелевіч, Г.Г. Практические правила по структурированию и рубрикации научного текста /

А.Г. Шымелевіч // Актуальныя праблемы мастацтва: гісторыя, тэорыя, методыка: матэрыялы

Міжнар. навук.-практ. канф. – Мінск, 2008. – С. 46-48.

Шымелевіч, Г.Г. Проблема синтеза искусств в тоталитарной архитектуре ХХ века / А.Г.

Шымелевіч // матэрыялы навук.-тэхн. канферэнцыі, прысвечанай 30-годдзю Брэсцкага

політэхнічнага інстытута: матэрыялы навук.-тэхн. канф.– Брэст, 1996. – Ч.ІІІ. — С. 22-23.

Шымелевіч, Г.Г. Ретроспективно-русский стиль в мемориальной архитектуре Беларуси / А.Г.

Шымелевіч // Традыцыі і звычаі народаў Расіі і Беларусі: даклады і паведамленні міжнар. канф.

– Мінск, 2001. – Т. 1. – С. 32-35.

Шымелевіч, Г.Г. Рэабілітацыя эклектыкі / А.Г. Шымелевіч // Актуальныя праблемы сусветнай

мастацкай культуры: матэрыялы міжнар. навук. канф. – Гродна, 2002. – Ч. 2. – С. 105-107.

Шымелевіч, Г.Г. Стылявыя напрамкі другой паловы ХІХ – пачатку ХХ стст. у архітэктуры капліц

Беларусі / А.Г. Шымелевіч // Альманах «Запіскі Беларускай акадэміі мастацтваў»: навук., вучэб.-

метад. выданне / рэдкал.: Смольскі Р.Б. (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДАМ, 2002. – 2000/3.– С. 72-

74.

Шымелевіч, Г.Г. Фарміраванне новай архітэктурна-мастацкай прасторы гарадоў Беларусі ў

сярэдзіне XIX ст. / А.Г. Шымелевіч // Альманах «Запіскі Беларускай акадэміі мастацтваў»: навук.,

вучэб.-метад. выданне / рэдкал.: Смольскі Р.Б. (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДАМ, 2004. – 2001/4–

С. 101-104.

Шимелевич, А.Г. Компетентностный подход в подготовке специалистов-искусствоведов:

требования государственного стандарта и их осуществление / А.Г. Шимелевич // Дзяржава і

творчая асоба: матэрыялы ІІ рэсп. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 4 ліст. 2011 г. / Беларус. дзярж.

акад. мастацтваў. — Мінск, 2012. – С. 114–119.

Шимелевич, А.Г. Компетентностно-ориентированный подход к организации учебной

деятельности студентов при изучении истории изобразительного искусства / А.Г. Шимелевич //

Культура. Наука. Творчество. Мат-лы VI Междунар. науч.-практ. конф. / Минск, 10–11 мая 2012

г. / Мінск: БГУКИ, 2012. – С. 275–280.

Шимелевич, А.Г. Методика формирования профессиональных компетенций студентов-

искусствоведов в процессе учебной деятельности / А.Г. Шимелевич // V Няфёдаўскія чытанні.

Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы рэсп. навук.-творч. канф., Мінск, 29

сакавіка 2012 г. / Беларус. дзярж. акад. мастацтваў; рэдкал.: С.П. Вінакурава (старш.) [і інш.]. –

Мінск, 2012. – С. 234–239.

Шимелевич, А.Г. Искусство Древнего и современного Китая в исследованиях магистрантов

Белорусской государственной академии искусств / А.Г. Шимелевич // Актуальные проблемы

мировой художественной культуры: материалы Междунар. науч. конф., посв. памяти

профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 5-6 апр. 2012 г.). В 2 ч. Ч. 2 / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.:

Т.Г. Барановская (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2012. – C. 203–208.

Шимелевич, А.Г. Жанровый анализ в системе методов истории искусства / А.Г. Шимелевич //

Дзяржава і творчая асоба: матэрыялы V рэспубліканскай навукова-творчай канферэнцыі, 4

снежня 2014 г. / БДАМ; рэдкал. Вінакурава С.П. [і інш.]. – Мінск, 2014. – С. 120-122.

Храмы России / А.Г. Шимелевич [научн. ред.]. – Минск: Айдиономикс; М.: Эксмо, 2014. – 918 с.

100 дворцов России / А.Г. Шимелевич [научн. ред.]. – Минск: Айдиономикс; М.: Эксмо, 2014. –

463 с.

Участие в конференциях в 2013-2014 гг.:

2014 – «Жанровый анализ в системе методов истории искусства» доклад на V Республиканской

научно-практической конференции «Государство и творческая личность», БГАИ, Минск.